ПРАВИЛНИК

 

ПРАВИЛНИК КЛУБА ПЕСНИКА ОРФЕЈ СУБОТИЦА

 

 

I     Пријем у чланство клуба
 

    1.1.   Члан Клуба може постати свако пунолетно лице, а малолетно уз одобрење родитеља или старатеља.

   1.2.   Да би постао члан Клуба, заинтересовано лице мора најмање месец дана, односно, 4 пута у току месеца присуствовати састанцима и презентовати своје песме.
            Након овог рока, Управни одбор доноси одлуку о пријему /које је у веома ретким случајевима негативно/што наравно зависи од квалитета презентованих песама.
    
  1.3.   Након позитивне одлуке Управног одбора, потписује се приступница и добија се чланска карта Клуба песника Орфеј.
     
   1.4.   Обавезе чланова Клуба су: присуство састанцима најмање једном месечно, учешће на свим наступима Орфеја и уредно плаћање чланарине.
   1.5.   Пуноправним чланом може се сматрати само онај, који редовно плаћа чланарину, а према могућностима присуствује састанцима и програмима “Орфеја”. /*
    1.6.    Сваки пуноправни члан који је платио чланарину из прошле године добија чланску карту.
 
II    Престанак чланства у Клубу песника Орфеј
 
 
Чланство у Клубу може да престане из следећих разлога:
 
2.1.     Својевољним, писменим изјашњавањем;
 
2.2.     Ако годину дана не присуствује састанцима и не плаћа чланарину
           губи статус пуноправног члана; /*
 
2.3.     Ако на било који начин наруши углед Клуба и његових чланова.
 
У прва два случаја, могуће је обновити чланство, а трећи случај искључује повратак у Клуб.
 
(Члан који не плати припадајућу чланарину, не може остварити ни једно право – објављивање песама на сајту “Орфеја” и билтену “Лира”, нити учествовање у програмима, што практично значи да мора бити брисан из евиденције пуноправног или активног чланства.)/*
 
III   Мировање обавеза
 
 
3.1.  Ако члан КП Орфеј дуже од годину дана због болести или болести члана породице као и других оправданих разлога није у могућности да   присуствује састанцима, а самим тим и не плаћа чланарину, Управни одбор доноси одлуку о мировању обавеза.
 
3.2.   Мировање обавеза може бити привремено или трајно.
3.3.   Привремено мировање подразумева да после опоравка од болести или престанка разлога због којих је одобрено мировање, члан се враћа у евиденцију пуноправног члана и наставља даље са активностима у Клубу.
 
3.4.  Трајно мировање односи се на оне чланове који су били оснивачи  Клуба и који сада због старости, здравствених или других оправданих разлога  не могу више присуствовати састанцима, нити активно учествовати у програмима, а самим тим не плаћају ни чланарину, одлуком Управног одбора преименују се у почасне чланове, што значи да се не бришу из евиденције пуноправног члана, него се премештају у категорију почасних чланова.
 
IV   Плаћање чланарине
 
4.1.  Одлука о месечном износу чланарине доноси се на редовној годишњој скупштини КП       
Орфеј
4.2.   Чланарина се може плаћати месечно, полугодишње или годишње, што је најчешћа пракса  дислоцираних чланова Клуба.
 
4.3.   До краја јуна односне године, сви чланови треба да подмире своје обавезе за  шестомесечни период, а до краја године целокупан износ чланарине.Чланарина се уплаћује  у    банку и наменски троши за потребе Клуба
 
4.4.  За чланове клуба који су незапослени или су у тежој материјалној ситуацији, чланарина се може, изузетно, одлуком Зправног одбора процентуално смањити.
 
4.5.  За малолетна лица и лица која нису у радном односу (немају никаквог примања) може бити умањена 50% од редовне чланарине /**
*Измене и допуне правилника донешене, једногласним усвајањем на годишњој скупштини  25.04.2016.
 
** Измене и допуне правилника донешене, једногласним усвајањем на годишњој скупштини  04.03.2019.                                               
 
 
 ************************ 
                                
                                      

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ КЛУБА ПЕСНИКА ОРФЕЈ

 

 

 

Клуб песника ОРФЕЈ је регистрован за издавачку делатност код Националне ИСБН агенције при Народној библиотеци Србије, Београд.
Укључивањем у Националну ИСБН базу података, ушли смо у регистар централне базе у Лондону.
 
Ознака ИСБН је матични број сваке монографске публикације одговарајућег издавача /Међународни стандардни број књиге – International standard Book Number – ISBN/.
 
Одлуку о издавању појединих књижевних дела доноси Издавачки савет који се именује на Годишњој скупштини КП Орфеј.
 
Издавачки савет сачињавају – одговорни уредник, лектор и коректор за српски језик, лектор и коректор за мађарски језик и технички уредник.

 

 

1.     Правила за чланове клуба

 

 

1.1.         Откуцани текст се предаје одговорном уреднику који има право предлагања корекције и измене текста и уз сагласност аутора може извршити потребне радње, дати предлоге и сугестије за коначно уређење књиге.
 
1.2.         Други корак је лекторисање према потреби, али свакако лектор мора прегледати текст.
 
1.3.         Технички уредник даје предлоге за илустрације и дизајн корица, уколико аутор то већ на други начин није решио.
 
1.4.         Одговорно лице – уредник, прибавља ИСБН број, који се плаћа, а први одштампани примерак, аутор носи /или шаље/ у Библиотеку Матице српске у Новом Саду на каталогизацију /ЦИП/, који се такође плаћа. Све ове трошкове сноси аутор, као и трошкове штампања књиге.
 
1.5.         Члан Орфеја дужан је оставити 10 књига за клубску библиотеку.

 

2.    Правила за лица која нису чланови Клуба Орфеј

 

 

2.1.         Лица који нису чланови Клуба, а желе објавити књигу у Орфејевом издању, плаћају услугу /годишњи износ чланарине/ за прибављања ИСБН броја и уређивање књиге, уколико је то потребно, а цена зависи од обима текста, сами сносе трошкове ИСБН броја и ЦИП-а.
 
Ако је текст дат у рукопису и треба га компјутерски обрадити, услуга се плаћа према договору,  а цена зависи од обима текста, корекције и других потребних радњи.
 
2.2.         Подразумева се да сваки рукопис /одштампани текст/ мора проћи исту процедуру као и код чланова Клуба и добити одобрење за штампање од Издвачког савета Орфеја.
За клубску библиотеку оставља се 5 књига.
 
2.3.         Да би се избегла злоупотреба погодности које имају чланови Орфеја над ауторима који то нису, а желе постати, најмање годину дана су у обавези остати чланови Клуба и редовно плаћати чланарину.

                         

                                                               *************************************************************************