PRAVILNIK

 

PRAVILNIK KLUBA PESNIKA ORFEJ SUBOTICA

 

 

I     Prijem u članstvo kluba
 

    1.1.   Član Kluba može postati svako punoletno lice, a maloletno uz odobrenje roditelja ili staratelja.

   1.2.   Da bi postao član Kluba, zainteresovano lice mora najmanje mesec dana, odnosno, 4 puta u toku meseca prisustvovati sastancima i prezentovati svoje pesme.
            Nakon ovog roka, Upravni odbor donosi odluku o prijemu /koje je u veoma retkim slučajevima negativno/što naravno zavisi od kvaliteta prezentovanih pesama.
    
  1.3.   Nakon pozitivne odluke Upravnog odbora, potpisuje se pristupnica i dobija se članska karta Kluba pesnika Orfej.
     
   1.4.   Obaveze članova Kluba su: prisustvo sastancima najmanje jednom mesečno, učešće na svim nastupima Orfeja i uredno plaćanje članarine.
   1.5.   Punopravnim članom može se smatrati samo onaj, koji redovno plaća članarinu, a prema mogućnostima prisustvuje sastancima i programima “Orfeja”. /*
    1.6.    Svaki punopravni član koji je platio članarinu iz prošle godine dobija člansku kartu.
 
II    Prestanak članstva u Klubu pesnika Orfej
 
 
Članstvo u Klubu može da prestane iz sledećih razloga:
 
2.1.     Svojevoljnim, pismenim izjašnjavanjem;
 
2.2.     Ako godinu dana ne prisustvuje sastancima i ne plaća članarinu
           gubi status punopravnog člana; /*
 
2.3.     Ako na bilo koji način naruši ugled Kluba i njegovih članova.
 
U prva dva slučaja, moguće je obnoviti članstvo, a treći slučaj isključuje povratak u Klub.
 
(Član koji ne plati pripadajuću članarinu, ne može ostvariti ni jedno pravo – objavljivanje pesama na sajtu “Orfeja” i biltenu “Lira”, niti učestvovanje u programima, što praktično znači da mora biti brisan iz evidencije punopravnog ili aktivnog članstva.)/*
 
III   Mirovanje obaveza
 
 
3.1.  Ako član KP Orfej duže od godinu dana zbog bolesti ili bolesti člana porodice kao i drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti da   prisustvuje sastancima, a samim tim i ne plaća članarinu, Upravni odbor donosi odluku o mirovanju obaveza.
 
3.2.   Mirovanje obaveza može biti privremeno ili trajno.
3.3.   Privremeno mirovanje podrazumeva da posle oporavka od bolesti ili prestanka razloga zbog kojih je odobreno mirovanje, član se vraća u evidenciju punopravnog člana i nastavlja dalje sa aktivnostima u Klubu.
 
3.4.  Trajno mirovanje odnosi se na one članove koji su bili osnivači  Kluba i koji sada zbog starosti, zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga  ne mogu više prisustvovati sastancima, niti aktivno učestvovati u programima, a samim tim ne plaćaju ni članarinu, odlukom Upravnog odbora preimenuju se u počasne članove, što znači da se ne brišu iz evidencije punopravnog člana, nego se premeštaju u kategoriju počasnih članova.
 
IV   Plaćanje članarine
 
4.1.  Odluka o mesečnom iznosu članarine donosi se na redovnoj godišnjoj skupštini KP       
Orfej
4.2.   Članarina se može plaćati mesečno, polugodišnje ili godišnje, što je najčešća praksa  dislociranih članova Kluba.
 
4.3.   Do kraja juna odnosne godine, svi članovi treba da podmire svoje obaveze za  šestomesečni period, a do kraja godine celokupan iznos članarine.Članarina se uplaćuje  u    banku i namenski troši za potrebe Kluba
 
4.4.  Za članove kluba koji su nezaposleni ili su u težoj materijalnoj situaciji, članarina se može, izuzetno, odlukom Zpravnog odbora procentualno smanjiti.
 
4.5.  Za maloletna lica i lica koja nisu u radnom odnosu (nemaju nikakvog primanja) može biti umanjena 50% od redovne članarine /**
*Izmene i dopune pravilnika donešene, jednoglasnim usvajanjem na godišnjoj skupštini  25.04.2016.
 
** Izmene i dopune pravilnika donešene, jednoglasnim usvajanjem na godišnjoj skupštini  04.03.2019.                                               
 
 
 ************************ 
                                
                                      

IZDAVAČKA DELATNOST KLUBA PESNIKA ORFEJ

 

 

 

Klub pesnika ORFEJ je registrovan za izdavačku delatnost kod Nacionalne ISBN agencije pri Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd.
Uključivanjem u Nacionalnu ISBN bazu podataka, ušli smo u registar centralne baze u Londonu.
 
Oznaka ISBN je matični broj svake monografske publikacije odgovarajućeg izdavača /Međunarodni standardni broj knjige – International standard Book Number – ISBN/.
 
Odluku o izdavanju pojedinih književnih dela donosi Izdavački savet koji se imenuje na Godišnjoj skupštini KP Orfej.
 
Izdavački savet sačinjavaju – odgovorni urednik, lektor i korektor za srpski jezik, lektor i korektor za mađarski jezik i tehnički urednik.

 

 

1.     Pravila za članove kluba

 

 

1.1.         Otkucani tekst se predaje odgovornom uredniku koji ima pravo predlaganja korekcije i izmene teksta i uz saglasnost autora može izvršiti potrebne radnje, dati predloge i sugestije za konačno uređenje knjige.
 
1.2.         Drugi korak je lektorisanje prema potrebi, ali svakako lektor mora pregledati tekst.
 
1.3.         Tehnički urednik daje predloge za ilustracije i dizajn korica, ukoliko autor to već na drugi način nije rešio.
 
1.4.         Odgovorno lice – urednik, pribavlja ISBN broj, koji se plaća, a prvi odštampani primerak, autor nosi /ili šalje/ u Biblioteku Matice srpske u Novom Sadu na katalogizaciju /CIP/, koji se takođe plaća. Sve ove troškove snosi autor, kao i troškove štampanja knjige.
 
1.5.         Član Orfeja dužan je ostaviti 10 knjiga za klubsku biblioteku.

 

2.    Pravila za lica koja nisu članovi Kluba Orfej

 

 

2.1.         Lica koji nisu članovi Kluba, a žele objaviti knjigu u Orfejevom izdanju, plaćaju uslugu /godišnji iznos članarine/ za pribavljanja ISBN broja i uređivanje knjige, ukoliko je to potrebno, a cena zavisi od obima teksta, sami snose troškove ISBN broja i CIP-a.
 
Ako je tekst dat u rukopisu i treba ga kompjuterski obraditi, usluga se plaća prema dogovoru,  a cena zavisi od obima teksta, korekcije i drugih potrebnih radnji.
 
2.2.         Podrazumeva se da svaki rukopis /odštampani tekst/ mora proći istu proceduru kao i kod članova Kluba i dobiti odobrenje za štampanje od Izdvačkog saveta Orfeja.
Za klubsku biblioteku ostavlja se 5 knjiga.
 
2.3.         Da bi se izbegla zloupotreba pogodnosti koje imaju članovi Orfeja nad autorima koji to nisu, a žele postati, najmanje godinu dana su u obavezi ostati članovi Kluba i redovno plaćati članarinu.

                         

                                                               *************************************************************************
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)