statut

 

 

U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (“Službeni list RS, br. 51/09), na Skupštini Udruženja održanoj dana 21.02.2011. godine u Subotici, usvojen je novi 

S T A T U T

 

UDRUŽENJA – KLUB PESNIKA ORFEJSUBOTICA

 

Oblast ostvarivanja ciljeva
 
Član 1.
 
Udruženje –  Klub pesnika Orfej Subotica (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture i književnosti u koje se udružuju književni stvaraoci.
 
Član 2.
 
Udruženje svoje ciljeve i zadatke ostvaruje kroz odgovarajuće oblike rada i to:
         na skupštinama, književnim i kulturnim manifestacijama u svojoj organizaciji, kaosuorganizator ili učesnik;
         uređivanjem i publikovanjem književnih dela svojih članova;
         izdavanjem ili uređivanjem zbornika – biltena Lira”;
         kao i drugim Zakonom dozvoljenim oblicima rada.
Udruženje deluje i radi na području opštine Subotica.
 
Član 3.
 
KP Orfej je otvoreno udruženje svih građana Republike Srbije, bez obzira na starost, pol i veru, nacionalnu i rasnu pripadnost, kao i bilo koje druge karakteristike, zainteresovanih za književno stvaralaštvo.
 
Maloletni građani mogu biti članovi Udruženja uz saglasnost roditelja ili staratelja.
 
Stranci pojedinci, i društva književnih stvaralaca i kulturnih asocijacija iz inostranstva, mogu se udruživati u KP Orfej Subotica pod uslovom da priznaju odrebe ovog Statuta i važeće zakonske propise koji u ovoj oblasti važe za građane Republike Srbije.
Naziv i sedište
 
Član 4.
 
Naziv udruženja je KLUB PESNIKA ORFEJ SUBOTICA.
Skraćeni naziv je KP Orfej Subotica.
 
Udruženje ima sedište u Subotici.
 
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
 
Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
 
Član 5.
 
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje  Upravnom odboruUdruženja.
 
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
 
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovo člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
 
Član 6.
 
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
 
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
 
Članstvo u Udruženju može prestati  zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanjem odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
 
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
 
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.
 
 
Prava, obaveze i odgovornosti članstva
 
Član 7.
 
Član Udruženja ima pravo da:
1.       ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2.      neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3.      bira i bude biran u organe Udruženja
4.      bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
 
Član je dužan da:
 
 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem,  aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
Unutrašnja organizacija
 
Član 8.
 
Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik predsednika Upravnog odbora.
 
Član 9.
 
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
 
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
 
Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
 
Skupština:
 
 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnog odbora;
 6. ramatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Ydruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
 
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
 
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
 
Član 10.
 
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima pet /5/ članova, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri /4/ godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Uprvni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.
 
Član 11.
 
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužosti finansijskog nalogodavca.
 
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.
 
Član 12.
 
Upravni odbor:
 
 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijke odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2 Zakona o udruženjima i po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu Zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
 
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.
Član 13.
 
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.
 
 
Ostvarivanje javnosti rada
 
Član 14.
 
Rad Udruženja je javan.
 
Upravni odbor se stara o redovom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
 
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.
 
Član 15.
 
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zamlji i inostranstvu.
 
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za kulturno-književne aktivnosti, o čemu odluku donosi Skupština.
 
 
Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
 
Član 16.
 
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona i na drugi Zakonom dozvoljen način.
 
 
Prestanak rada udruženja
 
Član 18.
 
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
 
 
Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka udruženja
 
Član 19.
 
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome  se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.
 
 
Izgled i sadržina pečata
 
Član 20.
 
Udruženje KP Orfej Subotica ima svoj pečat koji je okruglog oblika prečnika 35 mm, oivičen kružnom linijom debljine 1 milimetar. Od donjeg dela sredine kružnice, sa unutrašnje strane u smeru kretanja kazaljke na satu ispisan je tekst velikim štampanim ćiriličnim slovima KLUB PESNIKA ORFEJ, iza čega sledi zvezdica, nakon čega sledi isti tekst KLUB PJESNIKA ORFEJ, ispisan velikim štampanim latiničnim slovima, iza zvezdice koja sledi ide ispisan velikim štampanim slovima tekst na mađarskom jeziku POÉTÁK KLUBJA ORPHEUS. U dnu pečata jedno ispod drugog velikim štampanim slovima ispisuje se tekst prvo ćirilicom, zatim latinicom i na kraju na mađarskom jeziku SUBOTICA – SUBOTICA – SZABADKA.
 
Grafički simbol pečata je glava Orfeja (kopija sa bareljefa)koji se postavlja u sredinu pečata
 
Navedena grafička rešenja pečata su i amblem KP Orfej Subotica.
 
 
Član 21.
 
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.
 
Član 22.
 
Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.
 
 
                                                            Predsedavajući Skupštine Udruženja
         
                                                                    ……………………………..
                                                                       Nedeljka Šarčević
 
Subotici, 21.02.2011.godine
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)