статут

 

 

У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима (“Службени лист РС, бр. 51/09), на Скупштини Удружења одржаној дана 21.02.2011. године у Суботици, усвојен је нови 

С Т А Т У Т

 

УДРУЖЕЊА – КЛУБ ПЕСНИКА ОРФЕЈСУБОТИЦА

 

Област остваривања циљева
 
Члан 1.
 
Удружење –  Клуб песника Орфеј Суботица (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе и књижевности у које се удружују књижевни ствараоци.
 
Члан 2.
 
Удружење своје циљеве и задатке остварује кроз одговарајуће облике рада и то:
         на скупштинама, књижевним и културним манифестацијама у својој организацији, каосуорганизатор или учесник;
         уређивањем и публиковањем књижевних дела својих чланова;
         издавањем или уређивањем зборника – билтена Лира”;
         као и другим Законом дозвољеним облицима рада.
Удружење делује и ради на подручју општине Суботица.
 
Члан 3.
 
КП Орфеј је отворено удружење свих грађана Републике Србије, без обзира на старост, пол и веру, националну и расну припадност, као и било које друге карактеристике, заинтересованих за књижевно стваралаштво.
 
Малолетни грађани могу бити чланови Удружења уз сагласност родитеља или старатеља.
 
Странци појединци, и друштва књижевних стваралаца и културних асоцијација из иностранства, могу се удруживати у КП Орфеј Суботица под условом да признају одребе овог Статута и важеће законске прописе који у овој области важе за грађане Републике Србије.
Назив и седиште
 
Члан 4.
 
Назив удружења је КЛУБ ПЕСНИКА ОРФЕЈ СУБОТИЦА.
Скраћени назив је КП Орфеј Суботица.
 
Удружење има седиште у Суботици.
 
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
 
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
 
Члан 5.
 
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење  Управном одборуУдружења.
 
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
 
За лице млађе од 14 година из става 1. ово члана пријаву подноси његов законски заступник.
 
Члан 6.
 
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
 
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
 
Чланство у Удружењу може престати  због дуже неактивности члана, непоштовањем одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.
 
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
 
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
 
 
Права, обавезе и одговорности чланства
 
Члан 7.
 
Члан Удружења има право да:
1.       равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2.      непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3.      бира и буде биран у органе Удружења
4.      буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
 
Члан је дужан да:
 
 1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 2. учествује, у складу са интересовањем,  активностима Удружења;
 3. плаћа чланарину;
 4. обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Унутрашња организација
 
Члан 8.
 
Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик председника Управног одбора.
 
Члан 9.
 
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
 
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
 
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
 
Скупштина:
 
 1. доноси план и програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. усваја друге опште акте Удружења;
 4. бира и разрешава чланове Управног одбора;
 5. разматра и усваја, најмање једном годишње извештај Управног одбора;
 6. раматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. одлучује о статусним променама и престанку рада Yдружења;
 8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
 
Члан 10.
 
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има пет /5/ чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири /4/ године и могу се поново бирати на исту функцију.
Упрвни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
 
Члан 11.
 
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужости финансијског налогодавца.
 
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
 
Члан 12.
 
Управни одбор:
 
 1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. организује редовно обављање делатности Удружења;
 3. поверава посебне послове појединим члановима;
 4. доноси финансијке одлуке;
 5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 6. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2 Закона о удружењима и по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
 7. одлучује о другим питањима за која нису Законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.
 
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Члан 13.
 
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
 
 
Остваривање јавности рада
 
Члан 14.
 
Рад Удружења је јаван.
 
Управни одбор се стара о редовом обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
 
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине удружења.
 
Члан 15.
 
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у замљи и иностранству.
 
Удружење може приступити међународним удружењима за културно-књижевне активности, о чему одлуку доноси Скупштина.
 
 
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
 
Члан 16.
 
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона и на други Законом дозвољен начин.
 
 
Престанак рада удружења
 
Члан 18.
 
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине када престану услови за остваривање циљева Удружења као и у другим случајевима предвиђеним Законом.
 
 
Поступање са имовином Удружења у случају престанка удружења
 
Члан 19.
 
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме  се имовина преноси у складу са Законом.
 
 
Изглед и садржина печата
 
Члан 20.
 
Удружење КП Орфеј Суботица има свој печат који је округлог облика пречника 35 мм, оивичен кружном линијом дебљине 1 милиметар. Од доњег дела средине кружнице, са унутрашње стране у смеру кретања казаљке на сату исписан је текст великим штампаним ћириличним словима КЛУБ ПЕСНИКА ОРФЕЈ, изa чега следи звездица, након чега следи исти текст KLUB PJESNIKA ORFEJ, исписан великим штампаним латиничним словима, иза звездице која следи иде исписан великим штампаним словима текст на мађарском језику POÉTÁK KLUBJA ORPHEUS. У дну печата једно испод другог великим штампаним словима исписује се текст прво ћирилицом, затим латиницом и на крају на мађарском језику СУБОТИЦА – SUBOTICA – SZABADKA.
 
Графички симбол печата је глава Орфеја (копија са барељефа)који се поставља у средину печата
 
Наведена графичка решења печата су и амблем КП Орфеј Суботица.
 
 
Члан 21.
 
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.
 
Члан 22.
 
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења.
 
 
                                                            Председавајући Скупштине Удружења
         
                                                                    ……………………………..
                                                                       Недељка Шарчевић
 
Суботици, 21.02.2011.године